Ammattikuljettajan ensiapu

Ammattikuljettajan syventävä ensiapukoulutus

Ensiapukurssilla kuljettaja syventää tietojaan ja taitojaan ensiavussa.

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja osaa liikenneonnettomuudessa
• Toimia auttajana sekä johtaa auttamistoimintaa
• Erottaa henkeä uhkaavat vammat lievistä

Kuljettaja
• Saa valmiuksia toimia auttajana sairauskohtaustilanteessa
• Osaa tunnistaa olosuhteisiin liittyen kylmävammat ja kylmälle altistavat tilanteet, sekä ehkäistä niitä
• Tietää mahdollisuuden altistua lämpöuupumiseen kesällä tai lämpimissä olosuhteissa, sekä osaa ehkäistä niitä
• Hallitsee verenvuodon tyrehdyttämisen ja osaa epäillä sokkia
• Tietää palovammojen ensiavun
• Osaa peruselvytyksen

Sisältö
• Onnettomuustilanne
• Liikenneonnettomuus
• Auttaminen onnettomuustilanteessa
• Ensiapu
• Sairauskohtaukset
• Muut ensiapua vaativat tilanteet

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja

• Hallitsee kuljettajan työhön liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet
• Tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä ja omaan työhönsä liittyen sekä osaa ehkäistä niitä
• Saa valmiuksia toimia ensiavunantajana erilaisissa onnettomuustilanteissa
• Osaa tehdä hätäilmoituksen
• Tietää auttamisketjun merkityksen loukkaantuneen tai sairastuneen selviytymiseksi
• Saa valmiudet toteuttaa peruselvytystä ja auttaa tajutonta henkilöä
• Osaa ehkäistä sekä epäillä tukehtumisvaaraa ruokailun tms. yhteydessä ja osaa tilanteen ensiavun
• Osaa kaatumisten, kompastumisten yms. seurauksena syntyneiden nivelvammojen ensiavun ja ehkäistä tapaturmia
• Tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat, kuten puristuksiin jääminen. Osaa niissä syntyneiden vammojen ensiavun, esim. murtumat ja haavat
• Saa tietoa kuorma-autonkuljettajan työturvallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä

Sisältö:

Onnettomuustilanne
Liikenneonnettomuus
Auttaminen onnettomuustilanteessa
Ensiapu
Henkeä uhkaavat tilanteet
Muut ensiapua vaativat tilanteet
Terveys ja turvallisuus kuljettajan työssä
Tapaturmien ehkäisy ja varautuminen
Ammattikuljettajan terveyttä ja työturvallisuutta edistäviä tekijöitä

 

Hätäensiapu 4 t ja 8 t

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:
• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Verenvuodon tyrehdyttäminen
• Haavat *
• Tavallisimmat sairauskohtaukset *
• Palovammat *
• Tapaturmien ehkäisy

Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

 

Ensiapu 2 (EA2 16t )

Kurssin suorittanut osaa antaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus-ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteista sekä ehkäistä tapahtumia.

Pyydä tarjous!

Sisältö:

• Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
• Hätäensiapu:
• Peruselvytys: Aikuinen, lapsi ja vauva
• Sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Vierasesine hengitysteissä
• Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
• Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
• Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
• Ranka- ja raajavammat
• Pään ja kasvojen vammat
• Vammojen ensiapu
• Murtumat
• Nivel- sekä pehmytosavammat
• Rasitus- ja lihasvammat
• Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
• Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
• Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
• Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

EA2- kurssille voi osallistua, kun EA1-kurssin todistus on voimassa

 

Ensiapu 1 (EA1 16t )

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
• Hätäensiavun perusteet
• Tajuttomalle annettava ensiapu
• Peruselvytys
• Vierasesine hengitysteissä
• Verenkierron häiriötila (sokki)
• Haavat
• Tavallisimmat sairauskohtaukset
• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
• Nivelvammat ja murtumat
VMyrkytykset

Ensiapukurssin EA1- todistus on voimassa kolme vuotta.