VIRO Tööohutuskaardi – koolitus Koolitus toimub eesti keeles Kursuse eesmärgid ja kasu koolitetavatele

VIRO
Tööohutuskaardi – koolitus
Koolitus toimub eesti keeles

Kursuse eesmärgid ja kasu koolitetavatele

Kursuse sooritanud isikul on algteadmised ja valmisolek
töökoha ja tööülessannetega seotud instruktaazimateriaali
omandamiseks. Ühtlasi on tal ka algteadmised töökeskkonna
riskide tunnistamiseks. Sellele lisaks omab kursuse sooritanud
isik üldteadmised töökaitse põhiprintsiipidest ja koostööst teiste
töötegijatega ühistel tööobjektidel.

Kursuse edukalt sooritanud isikud saavad Soome
Tööohutuskeskuse poolt väljastatud ametliku tööohutuskaardi.

Sihtgrupp

Tööohutuskaardi koolitus on mõeldud kõikide erialade töö-
tegijatele, kuid eriti sobilik on see isikutele, kes töötavad
tööstus- ja ehitusobjektidel.
Töökaitse arendamiseks tööstusobjektide ühistel töökohtadel
on Soomes välja töötatud üleriigiline koolitussüsteem, millest
kasutatakse mõistet - Tööohutuskaardi koolitus.
Tööohutuskaardi kasutusele võtmine on ettevõtetele
vabatahtlik.
Kursuse läpiviimine

Kursuse pikkuseks on 1 tööpäev, kestvusega kella 8.00 –
16.00
Vajadusel võime koolitada ka teistel aegadel. Küsi lisa-
informatsiooni!

KOOLITUSE SISU

• Töökaitse läbiviimine töökohtadel ( Soome Vabariigi
Töökaitseseadus 738/2002, ning selle alusel loodud valitsuse
otsused, mis reguleerivad töökaitsealast tegevust erinevatel
tööaladel: müratõrje, ehitustellingud, tööpukid, isiklikke
kaitsevahendeid puudutavad seadusaktid jne.)
• Töökaitse eesmärk ja selle elluviimine, ühine töökoht
• Ônnetusjuhtumite ja kutsehaiguste tõrjumise meetodid

• Töökaitse üldjuhendid ja ohutuseeskirjad
• Peamised ohud ja riskitegurid
• Ettevalmistus õnnetusjuhtumite ennetamiseks
• Eksam
Koolituspäeva kava

8.00 Sissejuhatus
8.15 Töökaitse eesmärgid ja töökaitse elluviimine, ühine

töökoht

9.15 Õnnetuste ja kutsehaiguste vastu võitlemise meetmed
10.15 Üldjuhendid ja ohutuseeskirjad
11.00 Lõunavaheaeg
12.00 Peamised ohud, näit. töötamine mahutites,
elektritööde ohutus, tööredelid, tõstetööd,
kemikaaliohutus jne.

15.00 Valmisolek õnnetusjuhtumite ennetamiseks
15.30 Eksam

Tööohutuskaart on kehtiv viie aasta jooksul.
Kõik kursusejuhendajad on sooritanud Soome Tööohutuskeskuse
poolt organiseeritud koolitajakoolituse.
Kursustel kasutatavad õppemateriaalid vastavad Soome
Tööohutuskeskuse poolt koostatud õppekava.

Jätame enesele õiguse teha muudatusi.

 

Yhteystiedot

Koulutusvastaava

Puh. +358 44 2720 202